Ankara Psikolog Siteme Hoş Geldiniz

Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma - 08:00 - 18:00
İletişim : 0312 439 87 44

DEPRESYON

DEPRESYON

 

Çökkünlük diğer adıyla depresyon, derin üzüntülü bir durum içinde düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama ve durgunluk, değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık, duygu ve düşünceleri ile fizyolojik işlevlerde yavaşlama gibi belirtileri içeren bir sendromdur. Kişinin yaşamını, sosyal ilişkilerini ve ekonomik işlevlerini sarsan ciddi bir sosyal problem olarak da tanımlanmaktadır.  Klinik açıdan birincil depresyonlar, bedensel ya da başka bir ruhsal hastalığa bağlı olmaksızın ortaya çıkan ruhsal çöküntülerdir. İkincil çöküntüler ise bedensel ya da başka bir ruhsal hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmış olanlardır. Kanser, kalp- damar hastalıkları, kansızlıklar, kronik enfeksiyon hastalıkları, hipotrioidi, kafa travmaları, beyin urları ve beyin damar hastalıklarına bağlı bunalımlarda hastalığın başlangıcı ya da gidişi sırasında değişik derecelerde çökkünlük görülmektedir. Ayrıca şizofrenik, paranoid, fobik ve obsesif hastalarda ikincil olarak çökkünlük durumları görülebilir. 

Depresyon, en sık rastlanan ruhsal bozukluklardan biridir. Depresyonun yaygınlığı genelde %9 ile %20 arasında, erkeklerde yaşam boyu depresyon görülme oranı %8 ile % 12 arasında, kadınlar görülme oranı ise % 20 ile %26 arasında olduğu tespit edilmiştir. Kadın ve erkekler arasındaki bu fark 13 yaş sonrasında başladığı ve özellikle 15-18 yaş arasında zirve yaptığı görülmüştür. Dünyadaki ölümcül hastalıklar içinde devamlı olarak ilk üçe giren depresyon, intihar gibi önemli sonuçlarının dışında, alkol bağımlılığından, kalp sorunlarına kadar birçok rahatsızlığın da en belirleyici etkenlerinden biridir. Dünya Salık Örgütü ve Dünya Bankası verilerine göre toplumsal açıdan yaygın olarak görülen ve yeti yitimine neden olan psikolojik bir bozukluk olan depresyonun, ileride daha da yaygın olacağı ve kalp damar hastalıklarından sonra en yaygın ikinci hastalık olacağı öngörülmektedir.

Depresyonun teşhisi ve önlenmesinde, depresyonun belirlenmesinde yardım edici faktörlerin, toplum içindeki yaygınlığını ve cinsiyetlere göre dağılımının bilinmesi, artış hızının saptanması önemli rol oynamaktadır. Araştırmalarda, cinsiyet, eğitim düzeyi, olumsuz yaşantılara sahip olma, herhangi bir işe sahip olma, sosyoekonomik düzeyi depresyonla ilişkisi en sık incelenen değişikliklerdir. Depresyon, sıklıkla görülen, kronik ve yeti yitimine neden olan bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından depresyon, dünyada en acil dördüncü halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Yeti yitiminin en büyük sebebi olan depresyondur.  Yeti yitimi,  sosyal açıdan; içe çekilme, yalnız olma, boşanma,  fiziki  açıdan;  duygu durum artışı, fiziki sağlığın azalması, kronikleşme, psikolojik açıdan; yaşam kalitesinin düşmesi, bilişsel yetilerde azalma, intihar alanlarında görülmektedir.

Depresyon çeşitli şekillerde görülebilir. Anlık bir ruh hali, bir sendrom veya bir hastalık şeklinde oluşabilmektedir. Ruh hali olarak, günlük sorunlara verilen tepki olarak ortaya çıkabilmektedir. Sendrom şeklinde ortaya çıkan ve belirtileri bulunan depresyonun içinde üzüntünün yer aldığı bedensel, psikolojik ve sosyal şikayetlerin tümüdür. Bir ruh sağlığı sorunu olarak ela alınan depresyon ise ölçütleri, ayrıntılı tanımlanan ve belirli bir süresi olan bir sendromdur. Toplumsal açıdan etkisi, bireyin çevresindeki sosyal destek seviyesine, toplumsal ağ kurabilme potansiyelinden, stresle baş etme biçimlerine kadar bir çok faktörle iç içedir. Kronik, daha hafif şiddetteki depresif belirtilerin en az iki yıldır sürdüğü bozukluk distimi adını alır ve majör depresyon gelişimi için bir risk faktörüdür. Depresyon, günlük aktiviteleri yapmada isteksizlik, bu aktivite ve yaşamdan zevk alamama, üzüntü, mutsuzluk, isteksizlik, umutsuzluk ve suçluluk gibi duygulara neden olmaktadır. Klinik açıdan depresyon, bir duygu durumu, bir belirti ya da hastalığı ifade etmekte kullanılabilmektedir.

Bir duygu durum bozukluğu olarak ifade edilen depresyon, birçok tanı ve sınıflandırma farklılıklarına rağmen, bireyin kendisini üzgün ve boşlukta olarak ifade ettiği bir durum, derin, üzüntülü bir duygu durum içinde düşünme, konuşma ve hareketlerde yavaşlama durumu, kendisini değersiz hissetme, isteksizlik ve karamsar duygu ve düşünceler ve fiziki fonksiyonlarda yavaşlama gibi semptomları içeren bir sendrom olarak karşımıza çıkmaktadır.

Depresyon belirtiler açısından huzursuzluk, erken uyanma, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi fiziki belirtiler, kendini kınama, umutsuzluk, yetersiz olma, kendine güvenmeme, değersizlik hissi ve intihar düşüncesi gibi öznel belirtilerle kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Sosyal, ekonomik ve kültürel değişimleri incelemek depresyon artışının anlaşılmasında olanak sağlamaktadır. Endüstriyel gelişmeler, toplumda nüfusun artması ve buna bağlı göçler, şehirleşmede yaşanan sorunlar buna bağlı değişimler, sosyal yapının bozulması ve dayanışmanın azalması, stres yaratan etkenlerin artması, yıpratıcı yaşantılar, ekonomik sıkıntılar gibi değişmelerin insan psikolojisinde yarattığı değişiklikler kaçınılmazdır.

Depresyon kişisel ve sosyal boyutta yarattığı etkiler düşünüldüğünde ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmaktadır. Depresyon yaşayan kişilerin hayat kalitesi düşmektedir, iş verimleri azalır ve kaybolabilir, ilişkilerini devam ettirmede zorlanmalar yaşamaktadırlar ve eğer çocukları varsa onlarla ilgilenmekte zorlanmalar yaşayabilmektedirler. Depresyon, intihar riskini de artıran bir sağlık sorunu olarak ele alınmaktadır.  Araştırmalarda sosyo demografik değişkenlerle depresyon ilişkisi incelenmiş ve düşük sosyo ekonomik düzeydeki kişilerde depresyonun da bulunduğu çeşitli psikolojik bozuklukların, orta ve üst sosyo ekonomik düzeye göre yaygın olduğu bulunmuştur.

Araştırmalar bu bulguları yorumlarken genelde iki tür yaklaşımdan faydalanmaktadır. Sosyal ayıklanma ve sosyal nedensellik yaklaşımı. Sosyal ayıklanma, depresyon bozukluğunun ortaya çıkmasında neden olan etkenlere ve bireyin kişilik özelliklerine odaklanırken, sosyal nedensellik yaklaşımı düşük sosyoekonomik statüde olanların ruhsal sorunlar yaşama olasılığının arttığını söylemektedir.

Depresyon durumunda, hayattan zevk alma azalır, yaşama olan ilginin azalır, kederli duygu durumu etkin olmaktadır. Yoğun bir umutsuzluk, kötümserlik, suçluluk, ilgi kaybı, enerji kaybıyla gelen yorgunluk, tükenmişlik, uykusuzluk veya aşırı uyku hali, çok seyrek de olsa, ses duyma, hayal görme, sanrılar, intihar düşünce ve girişimleri, kendine ve başkalarına olan güvensizlik, kendini küçük görme gibi haller görülebilir. Ruh sağlığında bozulma bulunmayan bireylerde hayatlarının çeşitli dönemlerinde bu belirtileri yaşamaktadır ancak, depresyona sahip bireylerin belirtilerinin sıklığı, süresi ve şiddeti bizim için önemli olmaktadır.

Bilişsel ve duygusal olmak üzere, iki boyutta değerlendirebileceğimiz depresyon, hangi anlamda kullanılmış olursa olsun, elem ve ümitsizlik doğrultusunda artmış olan, duygulanımı ifade eder. Beck'e göre depresyon, temelde bir duygulanım bozukluğu değil, bilişsel bir bozukluktur. Bu durumdaki biri, geleceğe, kendisine ve dış dünyaya karşı, olumsuz bir tutum geliştirir ve bu olumsuz bilişsel şemalar, giderek, olumsuz yargı ve düşüncelerin temelini oluşturarak onun sosyal yaşamını alt üst eder.

Kişilerarası ilişkiler yaklaşımına göre depresyonun ana kaynağı, bireyin yakın ilişkiler ve onların rolleri, yakın veya geçmiş zamanda bu rollerde yaşamış olan karmaşıklıkların etken oluşturduğu yönündedir Anne-babanın çocuğa yönelik davranışlarının nasıl olduğu, çocuğun kişilik özellikleri ve kişilerarası ilişki becerisinde önemli rol oynamaktadır. Örneğin; yakın, özerkliğin gelişimine hizmet eden anne-baba tutumu, çocuğun ergenlikte yeterlilik, psikolojik iyi oluş, yüksek benlik saygısı ve kişilerarası ilişkilerle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.